تداوم فعالیت و طراحی و بهره برداری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب،بویلرها و برجهای خنک کن بدون وجود آزمایشگاه مجهز میکروبی و شیمیایی،بمنظور پایش غیر ممکن می باشد.
 
بخش آزمایشگاه شرکت پالاینده آب ایرانیان، با استفاده از تخصص کارشناسان کارآزموده در چارچوب یک مرکز آزمایشگاهی و فراهم آوردن تجهیزات و فن آوری در حد استانداردهای جهانی در زمینه آب و فاضلاب و اتوپسی ممبران (کالبد شکافی ممبران) فعالیت مینماید.
 
ارائه نتایج دقیق و سریع از ابتدا مد نظر بوده و همواره رعایت شده است. نمونه های ارسالی به آزمایشگاه در کوتاهترین زمان ممکن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به متقاضیان اعلام می گردد.
 
بخش آزمایشگاه زیرنظر کارشناسان ارشد شیمی کنترل می شوند. کلیه روشها مطابق با آخرین استانداردهای موسسه های استاندارد Standard method, ASTM و … می باشد.
 
آنالیز کامل شیمیایی، اعم از کاتیونها و آنیونهای موجود در آب و همچنین انعقاد سازی و جارتست، توسط انواع پلی الکترولیت ها و کمک منعقد کننده ها انجام می گیرد.
 
تستهای شیمیایی شامل موارد زیر میباشد :

– اندازه گیری کلیه فاکتورهای شیمی ،فیزیک در نمونه های آب و پساب از جمله کلیه آنیون ها و کاتیون ها و عوامل آلاینده و غیره .

– انجام تمام تستهای لازم برای تعیین سطح کیفی آب چاهها ، قنات، رودخانه و آب های معدنی

– آنالیز و بررسی کیفیت آب لازم جهت مصارف صنعتی ( دیگ بخار ، خنک کننده ها ) ،آبشیرین کن ها

– تعیین در صد موادشیمیایی لازم جهت تصفیه پذیری آب و پساب آب های رودخانه ها یا دریاچه های پشت سد ها به عنوان ابزاری در دست مهندسین مشاور طراح ( Jar Test).

– اندازه گیری آلاینده ها ( اشعه آلفا ، بتا ، تری هالومتانها ، BOD ، COD ، TOC ، برومات ، کلرات و … ).

– اندازه گیری فلزات سنگین و عناصر کمیاب در آب و فاضلاب .

– اندازه گیری گازها در محل ( کلر باقی مانده ، H2S،CO2، DO ) با تجهیزات مدرن.

– آنالیز میکروبی ، بیولوژی و شمارش تخم انگل در کلیه نمونه های آب و پساب .

palayandeh ab laboratory
 
آزمایشگاه آنتی‌اسکالانت

 

 • انواع خدماتی که در آزمایشگاه آنتی اسکالانت مرتبط شرکت پالاینده آب ایرانیان ارائه می شوند عبارتند از:
 • تعیین میزان ممانعت کنندگی آنتی اسکالانت در برابر تشکیل رسوب کربنات کلسیم (طبق استاندارد NACE)
 • تعیین میزان ممانعت کنندگی آنتی اسکالانت در برابر تشکیل رسوب سولفات کلسیم (طبق استاندارد NACE)
 • آزمون مقایسه آنتی اسکالانت ها در ممانعت کنندگی در برابر تشکیل رسوب کربنات کلسیم (تست سینتیکی و بر اساس اندازه گیری زمان القا)
 • آزمون مقایسه آنتی اسکالانت ها در ممانعت کنندگی در برابر تشکیل رسوب سولفات کلسیم (تست سینتیکی و بر اساس اندازه گیری زمان القا)
 • اندازه گیری قابلیت تحمل کلسیم (Calcium tolerance) نمونه آنتی اسکالانت
 • آزمون مقایسه آنتی اسکالانت ها از نظر توان پراکنده سازی ذرات سیلیس
 • آزمون مقایسه آنتی اسکالانت ها از نظر توان پراکنده سازی ذرات اکسید آهن
 • تعیین دوز مناسب تزریق آنتی اسکالانت با توجه به ویژگی های آب شیرین کن RO و آنالیز آب
آزمایشگاه اتوپسی (کالبدشکافی غشا)
 
 • انواع خدماتی که در آزمایشگاه اتوپسی مرتبط شرکت پالاینده آب ایرانیان ارائه می شوند عبارتند از:
 • بازرسی دیداری غشا و تعیین نوع گرفتگی یا رسوب گرفتگی
 • تصویر برداری SEMو در صورت نیاز طیف سنجی EDAXبه منظور مشاهده دقیق و شناسایی ماهیت عوامل ایجاد گرفتگی
 • تست FTIRبه منظور شناسایی ماهیت عوامل آلی و بیولوژیکی ایجاد کننده گرفتگی
 • تست ICPبه منظور شناسایی کیفی و کمی عوامل معدنی ایجاد کننده گرفتگی
 • تست فشار رنگ – رودامين Bبه جهت تعیین آسیب‌دیدگی غشا به دلیل مواجهه با یک ماده اکسنده یا آسیب مکانیکی
 • تست متيلن‌بلو جهت تعیین آسیب شیمیایی یا فیزیکی روی سطح غشا
 • تست فوجی وارا جهت تعیین اکسید شدگی غشا بر اثر مواجهه با هالوژن ها نظیر کلر
 • تست‌های کیفی و کمی شستشوی شیمیایی نمونه های غشا به منظور تعیین نوع و غلظت مناسب ماده شوینده و بهترین شرایط عملیاتی برای فرایند شستشوی غشا